ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 
Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) dokumentum tartalmazza a
www.fulkerwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: „Honlap”) elérhető online áruház
igénybevételének, igénybe vevő (fogyasztó és vendéglátóipari egységek, éttermek, szállodák stb.)
(továbbiakban: „Vásárló”) általi használatának feltételeit.
Az ÁSZF tartalmazza továbbá a Honlapon elérhető online áruházon keresztül történő vásárlás és
szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó
feltételeket.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a
Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon
elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni.
Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér,
úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
Szolgáltató a Honlapon keresztül nem csak magánszemélyeket, tehát cégeket is kiszolgál, ezért azon
rendelkezések, melyek a Fogyasztó (a megfelelő helyen „Fogyasztó” elnevezés használatával) és a
Szolgáltató jogviszonyát rendezik a Honlapon történő megrendeléssel kapcsolatban, a cégekre
értelemszerűen nem vonatkoznak. Minden olyan esetben, ahol a Szolgáltató a Vásárló kifejezést
használja, azon rendelkezések a fogyasztókra és a cégekre egyaránt irányadóak.
Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Szolgáltató és a Vásárló között, a
korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött
szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által
széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető
tájékoztatók valamint egyéb információk a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát
magában foglalják.
A szerződés nyelve magyar.
A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és
megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.Vásárló
a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:
 
1. A Szolgáltató
 
Cégnév: FULKER H + F Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Kőrösi út 102.
Telefon (ügyfélszolgálat): 003612031787
E-mail: BPINFO@FULKERKFT.HU
Adószám: 12976865-2-16
Cégjegyzék szám: 16-09-007154
Bejegyző Bíróság: Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

 

2. A Honlapon folytatott tevékenység
A Szolgáltató a Honlapon konyhafelszerelések és konyhai eszközök kis, illetve nagykereskedelmét
végzi. A termékeknél megjelenített képek nagy része nem illusztráció, hanem azok a termékek valódi
képei. Néhány esetben viszont a jobb átláthatóság miatt olyan kép is megtalálható az adott termékhez,
ami illusztráció.
A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a
konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató részéről szerződésszerű
teljesítésének minősül, ha a termék a Honlapon nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb
tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatban a Vásárlónak kérdése
merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésére.
 
1. A jelen szerződési feltételek Vásárló általi megsértésének következményei
A Szolgáltató egyéb jogainak korlátozása nélkül, amennyiben a Vásárló megsérti a jelen ÁSZF-ben
foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató jogosult a Vásárló részére figyelmeztetést küldeni, a Vásárló
fiókját felfüggeszteni vagy törölni, időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a Vásárló Honlaphoz
való hozzáférését, megakadályozni a Vásárló IP címét használó eszközök Honlaphoz történő
csatlakozását, jogi eljárást indítani.
 
2. Engedményezés és jogátruházás
A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait illetve követeléseit
másra átruházni. A Vásárló a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogások, illetve beszámíthatja
azokat a Szolgáltatóval szemben fennálló ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló
értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek.
 A Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a Vásárló nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött
szerződésből fakadó jogainak illetve követeléseinek átruházására.
 
3. Szerzői jogok
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei
szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt
állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a
Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak:
bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és
egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb
megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy
kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén
engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás,
továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató
előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az
ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely
kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap
rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a
magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül
semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.
fulker.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más
domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan
tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására,

feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön
engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató
által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát
módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
A felhasználó amennyiben a honlapon keresztül bármilyen tartalmat közzétesz, úgy arra vonatkozóan
a felhasználó ingyenes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, területi és időbeli vagy egyéb korlátozás
nélküli, korlátlan alkalommal gyakorolható, harmadik személynek átengedhető, átdolgozható, kép-
vagy hangfelvételen rögzíthető, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolható.
Amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt engedélyezett felhasználási módok, az alkalmazandó
jogszabályokra tekintettel, a szerződés hatálya alatt úgy változnak meg, hogy a szerződés
megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását
hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, úgy a jelen
szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is
kiterjed.
 
3. A honlapon történő vásárlás menete
 
1. Regisztráció
A Honlapon történő vásárlásnak feltétele az érvényes regisztráció és bejelentkezés.
Vásárló, ha regisztrálni szeretne, akkor a „Regisztráció” menüpontra kattintást követően a
regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével, majd a Honlap alján található „Regisztráció” gombra
kattintást követően tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a
Szolgáltató részére:
 Céges regisztráció / nem céges regisztráció (jelölőnégyzet kipipálása kattintással vagy üresen
hagyása)
 Jelszó
 Jelszó újra
 Név/Cégnév
 Telefonszám
 Szállítási adatok
o Ország
o Megye
o Irányítószám/város
o Utca/házszám
o Megjegyzés
 Számlázási adatok
o Ország
o Megye
o Irányítószám/város
o Utca/házszám
 Hírlevél feliratkozás (jelölőnégyzet kipipálása kattintással vagy üresen hagyása)
A Vásárló a regisztrációs felületen a jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja a jelen ÁSZF-, valamint
az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit, nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy azok tartalmát
megismerte.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, melyben Vásárló egy összegző
felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.
A sikeres regisztrációt követően a későbbiekben, Vásárló a Honlap tetején található
„BEJELENTKEZÉS” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó) belépni a
Honlapra.
Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a BPINFO@FULKERKFT.HU e-mail címre
küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a
regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a
rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok
megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé
nincs mód.
A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a
felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához
jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha
pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél,
köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak
érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.
2. Megrendelés
 Vásárló a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a főoldalon található
nagyító ikonra kattintást követően böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.
Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, illetve esetlegesen egyéb
választható tulajdonságáról, a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.
Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Hozzáad” gombra kattintva
választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja
megadni a termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.
Minden termék mellett elérhető a rendelkezésre álló termékkészlet mennyisége.
A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és a megrendelés összegét) Vásárló a Honlap
tetején, a "Kosaram" feliratra kattintva ellenőrizheti. A feliratra kattintva Vásárlót a Kosár felületre
navigálja a Honlap.
A kosár felületen a Vásárló részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek
listáját, azok bruttó és nettó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat
alján a megrendelése bruttó és nettó végösszegét.
Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van
arra, hogy töröljön terméket kosarából a táblázat jobb szélén lévő eltávolításra szolgáló ikon
használatával, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos
beírásával. Érdemes ezt követőn frissíteni a kosarat.
A „Tovább” gombra kattintással Vásárló folytathatja a megrendelés leadását a Honlapon.
A megjelenő felületen Vásárló ki kell választania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt
szállítási módot.

A szállítási mód kiválasztása után a Vásárló ellenőrizheti a szállítási- és számlázási adatokat.
Az oldal alján található „Rendelés feladása” gombra kattintással a Vásárló véglegesen elküldi
a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és e-mailben is,
értesíti a Vásárlót. A visszaigazoló e-mailben a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható.
A rendelés feladása tehát a „Rendelés feladása” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére
fizetési kötelezettséget keletkeztet.
Vásárló megrendelését email-ben is leadhatja. Egyedi ajánlatot is kérhet a www.fulker.hu honlapon
megtalálható elérhetőségekre írt email segítségével.
 
3. Termékek ára
A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is
tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. Tekintettel arra, hogy Szolgáltató nem csak
fogyasztókat szolgál ki, így a bruttó ár mellett, a termék nettó árát is feltünteti a termék adatlapján.
A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget
tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Vásárló olyan szállítási módot választott,
amelyért a Szolgáltató díjat számít fel.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően
hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától
jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a Honlapon
hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibás ár feltüntetése esetén, Szolgáltató, a rendelés
visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának
lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy meg kívánja-e rendelni valós áron
a terméket.
4. Adatbeviteli hibák javítása
Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a
Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában, akár a
megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az eltávolítás ikonra kattintva). Adatbeviteli
hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd
a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).
5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 3
munkanapon belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely
visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és
szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását,
mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.
Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben
szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések
teljesítésének elkerülése érdekében.
Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 3 munkanapon belül
nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel
érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU
irányelvének rendelkezéseit. 
 
6. Fizetés
3. Bankkártyás fizetés: Vásárló kizárólag bankkártyás fizetéssel teljesítheti a választott termékek
vételárát. A rendelés fent részletezett leadása után a honlap a Borgun rendszerének használatával
automatikusan átirányítja a Vásárlót a fizetési felületre. A fizetési felületen a Vásárló a fizetés
teljesítéséhez megadja a bankkártyán szereplő nevet, a kibocsátó bankot, a bankkártya számát, a CPV
kódot és a bankkártya érvényességi idejét.
7. Számla
Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a
termékkel együtt kinyomtatott számlát ad.
8. Termékek kiszállítása
1. Kiszállítás
 GLS futárszolgálat esetén
A futárszolgálat a csomag Szolgáltatótól való átvételét követően e-mail értesítést küldd a Vásárlónak,
mely e-mailben található linkre kattintva a Vásárlónak lehetősége van a szállítási időpont
módosítására, valamint a csomagszám alapján, a küldemény online történő követésére.
Ha a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele
meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a
Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására illetve
egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.
A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen –
Vásárlónak felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a
Vásárló a megrendelés illetve az újabb szállítási költség ellenértékét átutalással Szolgáltató részére
kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.
Ha Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, akkor a futártól ne vegye át a
terméket és küldje vissza. Amennyiben az átvételt követően a Vásárló felbontja a csomagot és a
termék láthatóan sérült, és a sérülés valószínűsíthetően az áru átvételét megelőzően keletkezett, a
termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.
 Fulker szállítása esetén

A Fulker a csomag kiszállításának előkészítésének megkezdéséről e-mail értesítést küld a Vásárlónak
vagy a megadott telefonszámon hétköznap 9:00 és 17:00 óra között felkeresi a szállítási időpont
egyeztetése érdekében. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Fulker saját szállítása esetén a csomag
nyomon követhetőségét online felületen vagy bármilyen a Vásárló által hozzáférhető adatbázisban

nem teszi lehetővé, ugyanakkor a Vásárló hétköznap 9:00 és 17:00 óra között telefonon bármikor
felvilágosítást kérhet (pénteki napokon 9:00 és 14:00 óra között).
Ha a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele
meghiúsul, a Fulker sms értesítést küld a Vásárló által a regisztrációnál, illetve a megrendelés
leadásánál megadott telefonszámra. A Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím
és időpont megadására illetve egyeztetésére. A Fulker további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt
termékek kiszállítását.
A Fulker összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen –
Vásárlónak felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a
Vásárló a megrendelés illetve az újabb szállítási költség ellenértékét átutalással Szolgáltató részére
kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.
Ha Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson, az átvétel során, akkor a futártól ne vegye át a
terméket és küldje vissza. Amennyiben az átvételt követően a Vásárló felbontja a csomagot és a
termék láthatóan sérült, és a sérülés valószínűsíthetően az áru átvételét megelőzően keletkezett, a
termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.
 Személyes átvétel esetén
2. Szállítási költségek
A kiszállítás költsége a rendelés leadásakor megjelenik, majd az összegzésben a termék árához
hozzáadódik.
Külföldre történő szállítást a Szolgáltató nem vállal.
3. Szállítási határidő
A megrendelés kiszállításának megkezdési határideje 2-5 munkanap abban az esetben ha a megrendelt
termék raktáron van.
Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően
késedelem nélkül, de legkésőbb 60 napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani
(kiszállítani) a terméket.
A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a
Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha
a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél
fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

4. Személyes átvétel
Vásárló saját döntése szerint a rendelés leadása és a termékek árának pénzügyi teljesítése után a
megrendelt termékeket H-CS napokon 9:00 – 17:00 óra között, pénteki napon 9:00 és 14:00 óra között
átveheti a szolgáltató fióktelepén a 1116 Budapest, Fehérvári út 144 címen.
 
9. Elállási jog
1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint
az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy
általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül
elállni.
Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja
közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű
nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a
jelen ÁSZF Szolgáltató adatai pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató
részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre
irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő
értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő
számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt
érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az alábbi címére indokolatlan késedelem
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A
határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy
futárnak átadja) a terméket.
Címe: FULKER H + F Kft.; 5000 Szolnok, Kőrösi út 102.
A Kapcsolat menüpontban megnevezett üzletek ilyen esetben segíteni nem tudnak, minden esetben a
fenti címre szükséges visszaküldeni a terméket.
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a
Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás
lebonyolítását illetve költségét a Fogyasztótól. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot
nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a
Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási
nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített
valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a
többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált,
legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a

visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta
hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi
figyelembe.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési
módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a
hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a
termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból
eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés
teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási
jogát - megtérítését.
2. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:
a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy
kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
b) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból
az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

10. Szavatosság és jótállás
1. Kellékszavatosság
Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt
érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt nem használt termék vásárlása esetén Vásárló
az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági
igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési
határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló
által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem
kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére
Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban
köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a
hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta
(számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a
szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére
történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a

Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek
helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani,
hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része
tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
2. Termékszavatosság
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 10.1.
pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági
igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven
belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után
késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon
belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a
fogyasztó felelős.
Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,
ha bizonyítani tudja, hogy:
a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

11. Jogérvényesítési lehetőségek
1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja
Szolgáltató a kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít. A hívás nem emelt díjas.
Szolgáltató ügyfélszolgálati telefonszámai normál (nem-emelt) hívásdíjú telefonszám: 003612031787
A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a
Szolgáltató adatai pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.
Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz
azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz
kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra
tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a
Vásárlónak átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó
szabályok szerint jár el.
Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli
panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv
másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés
jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.
2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való
tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve
fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő
jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:
a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
b) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül
elérhetősége:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van
arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan
rendezni tudják a következő linken
[https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online
platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó
beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére
a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni
jogaikat.
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy
szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
c) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Békéltető Testületek elérhetősége:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara mellet működő Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba
Tel: 20/373-2570
Fax: 52-500-720
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Kérjük a nyitva tartás pontos rendjéről szíveskedjen közvetlenül a Békéltető Testülettől érdeklődni.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a - fogyasztói
jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv
módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
alkalmazásának kivételével – az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok

érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-,
kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
d) Bírósági eljárás kezdeményezése.
 
13. Felelősség
Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem
vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan
okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való
felelősségen túlmenően.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az
általuk közzétett tartalmakért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során
harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.
Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes
mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató
jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de
nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más
szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért
Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó
nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap
használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a
használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.
Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a
Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult
az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló
okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
14. ÁSZF egyoldalú módosítása
Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén
történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a
hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben,
azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.
15. ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége
Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen
ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is
hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a
Szolgáltató és a felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018. május 1.
 
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 
Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett
elérhetőségek valamelyikére.
 
Vállalkozás adatai
Név: FULKER H + F Kft.
Székhely: 5000 Szolnok, Kőrösi út 102.
Email cím: BPINFO@FULKERKFT.HU
Telefonszám: 003612031787 
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére /
az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
 
Megrendelés száma: …………………..
Termék/Szolgáltatás megnevezése: …………………..
 
Termék átvételének időpontja/ Szerződéskötés időpontja:
 
A fogyasztó neve: …………………..
A fogyasztó címe: …………………..